Ogólne warunki

Ogólne warunki

 1. Strony umowy

Klientem - może to być każda osoba prywatna lub firma, posiadająca adres dostawy w Polsce i dostęp do Internetu

Sklep - właściciel sklepu internetowego jest Exclusia Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, adres: ul. 3 MAJA 5A lok. 3, 95-100 Zgierz,

numer NIP: 7010499944, numer VAT EU: PL7010499944, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000570150, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

Adres magazynu to: Księżycowa 52, 66-008  Słone, telefon: 58 731 96 63, e-mail: support@opony-ux.pl

 

 1. Słownik Pojęć
 • Sprzedawca - Exclusia Sp. z o.o.
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną opony-ux.plza pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 • Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także o czynnościach dokonywanych przez owego Kupującego w ramach Sklepu. Tryb założenia Konta, a także zakres danych przechowywanych w ramach Konta określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 • Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące Konsumentów stosuje się także do Indywidualnych Przedsiębiorców.
 • Odbiór w punkcie – usługa wykonywana przez wybrany przez Kupującego Serwis Partnerski, na podstawie umowy zawieranej przez Kupującego z owym Serwisem Partnerskim, polegająca na odpłatnym Montażu zakupionego w Sklepie w oparciu o cennik publikowany przez Sklep.
 • Polityka Prywatności – dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce „Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu” na stronie Sklepu.
 • Serwis, Serwis Partnerski – osoba trzecia, która na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą obowiązana jest do zawierania z Kupującymi umów w przedmiocie Montażu – na określonych warunkach. Lista Serwisów Partnerskich dostępna jest na witrynie Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

III. Oferta

Wszystkie opony przedstawione na stronie internetowej są nowe, nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. Generalnie wszyscy najwięksi producenci opon gwarantują jakość gumy na okres 60 miesięcy, kiedy towary są przechowywane według szczególnych wymagań. Termin ten jest często zaniżany ze względu na politykę rynku.

Wszystkie oferowane towary są nowe, wolne od wad fizycznych lub prawnych, pozostające w okresie przydatności i posiadają pełną gwarancję prawną producenta na okres 24 miesięcy dla klientów prywatnych.

W niektórych przypadkach, jak wyprzedaże i oferty specjalne, towary mogą być starsze niż 36 miesięcy, w tym przypadku klienci są informowani specjalnie w opisie oferowanego towaru.

 

 1. Cena

Wszystkie ceny publikowane na stronie internetowej są w złotówkach z dodatkową kwotą VAT (23%). Wskazana cena towaru jest ważna w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

W przypadku błędu w pliku giełdowym lub innej podobnej przeszkody w cenach podanych na stronie internetowej, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Każdy przypadek, inny niż określony w niniejszych Warunkach, zostanie omówiony z Klientem poprzez skontaktowanie się z nim.

 

 1. Zamówienie

Klient może złożyć zamówienie na stronie internetowej w dowolnym momencie 24/7. Zamówienie można złożyć w kilku prostych krokach:

 • Za pomocą filtru na stronie głównej znajdź żądany towar i dodaj go do koszyka
 • Po sprawdzeniu wyboru Klient zostaje przekierowany na stronę "Szczegóły zamówienia", gdzie musi wypełnić swoje dane osobowe i wszystkie inne informacje, potrzebne do pomyślnej realizacji zamówienia
 • Ostatnim krokiem jest strona "Potwierdzenie zamówienia", na której Klient może ostatecznie sprawdzić, co planuje zamówić i jakie dane osobowe dodał
 • Za pomocą kliknięcia na przycisk "Potwierdź zamówienie" Klient sfinalizował swoje zamówienie, które zostaje wysłana do Sklepu w celu wykonania

Zamówienia nie mogą być składane telefonicznie ani pocztą elektroniczną, ponieważ dbamy o poufność danych osobowych  naszych Klientów i ich świadomość celu, zakresu i sposobu przekazania nam tych danych, co najlepiej jest zabezpieczone przez wskazany wyżej sposób składania Zamówień. Prawidłowo dodane informacje o danych osobowych Klienta i adresie dostawy są niezbędne dla złożenia i pomyślnej realizacji przez nas Zamówienia.

W przypadku potrzeby pomocy w realizacji Zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przez telefon, e-mail lub czat w przypadku jakichkolwiek pytań.

 

 1. Płatność

Klient może dokonać płatności w kilku różnych metodach:

 • Paypal
 • Karta debetowa lub kredytowa
 • Zapłata przy dostawie

Metoda płatności za dostawę jest opcjonalna, w zależności od tego, skąd pochodzi towar. W przypadku odebrania towaru z magazynu zewnętrznego partnera ta metoda płatności nie jest możliwa. Jest to widoczne w katalogu produktów.

 

VII. Realizacja Zamówienia / Dostawa

W Opisie oferowanego towaru Sklep podaje spodziewany termin realizacji Zamówienia, który różni się w zależności w zależności od typu towaru, jego producenta, naszych stanów magazynowych i innych czynników. Zamówienia realizujemy w maksymalnym terminie 2 tygodni od skutecznego złożenia Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu, Klient może wyznaczyć nam dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu odstąpić od umowy. W takim przypadku wszystkie kwoty wpłacone wcześniej przez Klienta na naszą rzecz zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie w sposób właściwy dla dokonania wcześniej zapłaty przez Klienta.

Zamówienia są przez Sklep realizowane poprzez dostawę na adres wskazany przez Klienta lub – w przypadku wyboru opcji Odbioru w punkcie – poprzez dostawę do Serwisu partnerskiego.

Dostawa towaru jest dokonywana przez kuriera na adres wypełniony zamówienie i jest dokonywana na koszt Sprzedawcy. Po wysłaniu towaru Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail od systemu z numerem śledzenia dla jego zamówienia.

Klient powinien mieć na uwadze, że w zależności od wielkości opon, mogą być pakowane w różnej liczbie sztuk w paczce, najczęściej po dwie opony w paczce lub po jednej oponie w paczce. Ponadto może się zdarzyć, że paczki mogą być rozdzielone na różne dostawy i dostarczane będą w różnych godzinach lub nawet w różne dni.

W przypadku uszkodzenia przesyłki/przesyłek z uszkodzoną folią lub brakującą etykietą Sklep zaleca Klientowi odmowę przyjęcia wątpliwej paczki.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane winą kuriera, okolicznościami siły wyższej oraz niewłaściwym lub niekompletnym adresem podanym przez Klienta.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od realizacji dostawy, bez podania przyczyny. W związku z rozwojem rynku i zwiększonymi oczekiwaniami naszych Klientów, wydłużamy ten termin do 30 dni od skutecznej realizacji dostawy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument winien we wskazanym wyżej terminie wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie albo elektronicznie na adres: support@opony-ux.pl, w treści swojego podpisanego oświadczenia wskazując co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres podany przy składaniu zamówienia, nazwę i ilość towaru, numer Zamówienia oraz daty złożenia Zamówienia, dostawy oraz złożenia oświadczenia. Konsument może (ale nie musi) złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. lub skorzystać z opracowanego przez nas dla Państwa wzoru dostępnego po tym linkiem.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wykorzystane przez Konsumenta przy zapłacie Ceny przy dokonywaniu pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wskaże numer rachunku bankowego lub konto PayPal, na jaki mają zostać zwrócone środki. W przypadku dokonania przez Konsumenta płatności przy dostawie (przy przesyłce „za pobraniem”) wskazanie numeru rachunku bankowego lub konta PayPal jest konieczne, aby Sprzedawca mógł dokonać zwrotu płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany na koszt Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić Sprzedawcy wszystkie dostarczone mu towary niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient powinien zwrócić opony jako nieużywane, nieuszkodzone, nigdy niezamontowane w żadnym pojeździe. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, będące wynikiem czynności i zaniechań wykraczających poza konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Chociaż Konsument nie jest zobowiązany do podania przyczyny zwrotu, Sprzedawca uprzejmie prosi o te informacje w celu poprawy swoich usług.

 

 1. Gwarancja i roszczenia

Sprzedawca informuje, że nie jest producentem oferowanych przez siebie produktów. Na jakość sprzedawanych przez nas opon jako gwarant udzielamy gwarancji na okres 2 lat od dnia dostawy opon do Klienta. Gwarancja obejmuje jakość i niewadliwość materiału i sposobu wykonania opon oraz ich przydatność do używania zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie ogranicza anie nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja nie obejmuje:

 • normalnego zużycia i innych normalnych następstw używania opon,
 • skutków nieprawidłowego montażu,
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania,
 • skutków uszkodzeń mechanicznych podczas eksploatacji, jak penetracje, przebicia, zmiażdżenia, skaleczenia, pęcherzyki spowodowane uderzeniem w krawężnik lub otwór itp.

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają z chwilą zużycia wzoru bieżnika do wskaźnika TWI.

Aby skorzystać z gwarancji lub rękojmi, niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości uprawniających do skorzystania z gwarancji lub rękojmi, Klient powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie albo elektronicznie na adres: support@opony-ux.pl wskazując ujawnione nieprawidłowości, datę ujawnienia i dane umożliwiające ustalenie daty zakupu (paragon, fakturę, numer zamówienia itp.).

W celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji Sprzedawca zorganizuje na swój koszt odbiór opon od Klienta, który powinien je w tym celu przygotować (zwłaszcza zdemontować ze swojego pojazdu) i wydać Sprzedawcy lub innej wskazanej przez niego osobie we wskazanym przez Sprzedawcę terminie. Odmowa wydania opon przez Klienta lub ich nieprzygotowanie do wydania we wyznaczonym terminie będzie poczytywana za cofnięcie zgłoszenia reklamacyjnego. Z zgodą Sprzedawcy i w wypadkach szczególnie uzasadnionych (zwłaszcza ewidentnej zasadności reklamacji) przesłane przez Klienta zdjęcia lub filmy (w tym w formie plików elektronicznych) mogą zostać uznane za wystarczające dla rozpatrzenia reklamacji.

Do reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku Konsumentów, jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację, uważa się, że Sprzedawca uznaje reklamację.

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca w terminie 14 dni od tego uznania, na swój koszt, dokona wymiany reklamowanych opon na nowe i wolne od wad, tego samego rodzaju, co reklamowane, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. wobec stanów magazynowych, wycofania danych opon z rynku, zaprzestania ich produkcji itp.) zwróci Klientowi zapłaconą cenę.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. jeśli Sprzedawca nie uzna reklamacji lub zrealizuje ją w sposób niezadawalający Konsumenta. W tym celu Konsument może przykładowo:

Więcej szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur można znaleźć na stronach internetowych UOKIK: www.polubowne.uokik.gov.pl oraz www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

Możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta. Uprawnienie to nie wyłączać i nie ogranicza uprawnień Konsumenta do korzystania z dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

 

 1. Informacje o plikach cookies
 • 1. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  2. uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 • 2. Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 • 3. Jak usunąć pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

XII. Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exclusia Sp. z o.o., ul.3 MAJA 5A M3, 95-100 Zgierz.

 W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

 1. Możesz skontaktować się z nami:
  • listownie: ul. 3 MAJA 5A M3, 95-100 Zgierz
  • e-mailem na adres: support@opony-ux.pl
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie
  • telefonicznie pod numerem: 58 731 96 63
  • 2. Zabezpieczenie danych osobowych
 2. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 3. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 • 3. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  • . masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 1. możesz dokonywać ich sprostowania,
 2. możesz żądać usunięcia Twoich danych w sytuacjach gdy nie jest to niezgodne z przpisami prawa
 3. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 4. masz prawo do przenoszenia sowich danych

 

 • 4. Prawo sprzeciwu
 1. W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • . na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

 

 • 5. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

 • 6. W razie jakichkoliwek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, lub skontaktuj się z firmą w jakikolwiek sposób. Odpowiemy najszybcie jak to możliwe.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

 • 7. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat lub numer telefonu, złożenie zamówienia, rekalmacji oraz innych działań zwiazanych z zakupem towaru

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 - Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. W celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

 - Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy, oraz wykonać zlecenia.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 - 6 ust. 1 lit. f) , b) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, oraz w celu wykonia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

 - Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, dokonania zakupu oraz.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
 • podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 1.  
 2. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 - Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 - Nie.